ลำดับที่ 1ได้เครดิตฟรี 3,000 บาท
TurnOver 5
เท่า
ลำดับที่ 2 - 99ได้เครดิตฟรี 100 บาท
TurnOver 1
เท่า
ลำดับที่ 100ได้เครดิตฟรี 1,000 บาท
TurnOver 5
เท่า
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ประจำวันที่ 25/01/2565
1zstbb24617
2zstaa77942
3zstaa75080
4zstaa75739
5zstaa75384
6zstaa76969
7ziy5700148
8zstbb51421
9zstaa21628
10zstbb23202
11zstaa76081
12zstaa76481
13zstaa76063
14ziy5700223
15zstaa75866
16zstaa75067
17zstaa76182
18zstbb51052
19zstaa77470
20zstaa75412
21zstaa76684
22zstaa75567
23zstaa77596
24zstaa79997
25ziy5700010
26zstaa75059
27zstaa22634
28zstaa75475
29zstaa75817
30zstbb21835
31ziy5700328
32zstaa76359
33zstaa77466
34ziy5700072
35ziy5700065
36zstaa74397
37zstaa75862
38ziy5700035
39ziy5700105
40zstaa76292
41zstbb51419
42zstaa76173
43zstaa75836
44zstaa74792
45ziy5700076
46ziy5700146
47zstaa23363
48zstaa75733
49zstaa75482
50zstaa75757
51zstaa75762
52zstbb51415
53zstaa75023
54zstaa74318
55zstaa21458
56ziy5700073
57zstaa76314
58zstaa76138
59zstaa76622
60zstaa21330
61zstbb51422
62zstbb21073
63zstaa75841
64zstaa75729
65zstaa75773
66ziy5700196
67zstaa76130
68ziy5700107
69zstaa76156
70zstaa75425
71zstaa79110
72zstaa75232
73ziy5700060
74ziy5700244
75zstbb51408
76zstaa75298
77zstaa77622
78zstbb51416
79zstaa75455
80zstaa75957
81zstaa75411
82zstbb51405
83zstaa23115
84zstbb51412
85zstaa75553
86zstaa21965
87zstbb51402
88zstaa75690
89zstbb22757
90zstaa76420
91zstaa76714
92zstaa75132
93zstaa77783
94zstaa78823
95zstbb21228
96ziy5700086
97ziy5700003
98zstaa76565
99ziy5700101
100zstaa76799